Радно време:

Радним данима од 7-21 час, у две смене.
Суботом од 7-19 часова.


Одељење за указивање неодложне медицинксе помоћи ради сваким даном од
00 -24 часа организовано у сменама.


Телефони:
Телефон: 014/34-31-237 , 014/34-33-95
Факс: 014/34-31-684

Дом здравља Лајковац

Заштитник права пацијената

Заштитник права пацијената за Дом здравља Лајковац је дипломирани правник Јевтић Светолик.

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику права пацијената.

Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Незадовољан пацијент може се обратити писменим путем и Министарству здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Напомене :
- анонимни приговори се не евидентирају
- приговор подноси пацијент или члан његове уже породице
- одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана
- приговор и одговор куцају се у два примерка
- предмет приговора, тј. разлог за његово подношење, мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи
- заштитник пацијентових права одговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права
- ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента – то се констатује у одговору на приговор.
- пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити Министарству здравља Републике Србије.